Reglement

2.0.5.C NM for klubblag

Reglement for NM for klubblag

 1. INNLEDNING1.1. Norges Sjakkforbund innbyr til norgesmesterskapet for klubblag (lag-NM) hvert år. Innbydelse utsendes innen utgangen av mars måned. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende søknad til NSF innen 1. mai foregående år. Sentralstyret skal godkjenne program, startavgift, premiering og ansvarlig turneringsleder, som skal være forbundsdommer. Informasjon om dette skal sendes til NSF senest et halvt år før arrangementet finner sted. Også forøvrig må arrangøren rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.
  1.2. NM for klubblag er åpent for alle klubber innmeldt i NSF. Sentralstyret kan gi dispensasjon til at klubber fra andre forbund innen FIDE kan delta med lag, dog kan disse lagene ikke bli norgesmester.
  1.3. Hver klubb kan delta med flere lag. Lagene nummereres etter antatt spillestyrke.
  .
 2. STARTAVGIFT OG ØKONOMIAlle lag er ansvarlig for å dekke sine egne kostnader for reise og opphold. Det kan gis lavere startkontingent for lag som ikke kommer fra den sone der mesterskapet arrangeres.
  .
 3. BETENKNINGSTID
  Betenkningstiden pr spiller er 90 minutter på 40 trekk og 30 minutter på resten av partiet.
  .
 4. BRUK AV SPILLERE4.1. Spilleberettiget for en klubb er den som er innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben inneværende år i samsvar med NSFs lover § 13. Minst tre av de fire som spiller på et lag må være registrert som norsk i FIDE.
  4.2. Dersom det oppstår tvil om hovedmedlemskap fordi en spiller er innmeldt fra to eller flere klubber, avgjør NSF hvilken klubb han/hun representerer etter at den aktuelle spiller og impliserte klubber er gitt anledning til å uttale seg.
  4.3. Det kan benyttes inntil åtte spillere i løpet av turneringen, som må nomineres skriftlig og i rekkefølge etter antatt spillestyrke. Slik oversikt skal være turneringslederen i hende senest en time før første rundes start. Rekkefølgen kan ikke endres i løpet av turneringen. Ingen kan nomineres for mer enn ett lag.
  Brudd på denne bestemmelse kan medføre poengtap.
  .
 5. SPILLESYSTEM OG KAMPAVVIKLING5.1. Ved seks eller færre deltagende lag spilles Berger system. Ved sju eller flere deltagende lag spilles 6 runder Monradsystem eller et FIDE-godkjent sveitsersystem. Hvilket system som benyttes, skal opplyses i invitasjonen. Ved rundeoppsettet regnes alle lag med likt antall lagpoeng og individuelle poeng som en poenggruppe.
  5.2. Hvert lag består av fire spillere. Senest 15 minutter før tidspunktet for start av hver runde leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre lagoppstillingen. Dersom lagoppstilling ikke foreligger skal laget benytte de fire øverste nominerte spillerne. Turneringslederen kan gjøre unntak fra dette punktet etter å ha konferert med motstanderlaget.
  5.3. Hvert lag oppnevner en lagkaptein, enten en av spillerne eller en annen. Det vises til NSFs regler for lagkapteiner.
  5.4. Feil bruk av spillere, for eksempel ved spill i feil bordrekkefølge, kan medføre tap på de berørte bord.
  .
 6. POENGBEREGNINGLagpoeng teller først. Hvis flere lag har like mange lagpoeng avgjøres rekkefølgen ved individuelle poeng, deretter innbyrdes oppgjør. Hvis det fortsatt er likt, beregnes monradkvalitet med dårligste motstander strøket, deretter beregnes andre monradkvalitet uten strykninger. Hvis det spilles berger, beregnes det bergerkvalitet i stedet for monradkvalitet. Dersom det fremdeles er likt deles plasseringen.

RETNINGSLINJER III. HURTIGAVSLUTNING

III.1 En «hurtigavslutning» er den siste fasen av et parti der alle gjenværende trekk må fullføres i løpet av begrenset tid.

III.2.1 Disse retningslinjene for hurtigavslutning skal kun brukes hvis det har blitt annonsert før turneringen starter.
III.2.2 Disse retningslinjene skal bare gjelde for langsjakk og hurtigsjakk uten tilleggstid, ikke for lynsjakkpartier.

III.3.1 Hvis begge klaffer har falt og det ikke lar seg gjøre å fastslå hvilken klaff som falt først:
III.3.2 skal partiet fortsette hvis dette skjer før partiets siste fase.
III.3.3 er partiet remis hvis det skjer i den fasen av partiet hvor alle gjenværende trekk må fullføres.

III.4 Hvis spilleren som er i trekket har mindre enn to minutter igjen på klokken, kan spilleren be om at det blir lagt til en ekstratid på fem sekunder per trekk for begge spillerne, hvis mulig. Dette er å anse som et remistilbud. Hvis remistilbudet blir avslått, og turneringslederen aksepterer forespørselen om ekstratid, skal sjakkuret stilles inn for å gi denne ekstratiden. Motstanderen skal gis to minutter ekstra tid, og partiet skal fortsette.

III.5 Hvis § III.4 ikke brukes og spilleren i trekket har mindre enn to minutter igjen på klokken, kan spilleren kreve remis før klaffen faller. Spilleren skal tilkalle turneringslederen og kan stanse klokkene (Se § 6.12.2.). Hun/han kan kreve remis med begrunnelse i at motstanderen ikke kan vinne på normal måte, og/eller at motstanderen ikke gjør forsøk på å vinne på normal måte.
III.5.1 Dersom turneringslederen er enig i at det ikke er mulig å vinne på normal måte, eller at motstanderen ikke gjør noen innsats for å vinne partiet på normal måte, skal hun/han erklære partiet remis. I motsatt fall skal turneringslederen utsette avgjørelsen eller avvise kravet.
III.5.2 
Dersom turneringslederen utsetter avgjørelsen, kan hun/han tildele motstanderen to minutters tillegg i betenkningstiden. Partiet skal så fortsette, om mulig i nærvær av en turneringsleder. Turneringslederen skal erklære det endelige resultatet senere i partiet eller så snart som mulig etter at klaffen til en av spillerne har falt. Turneringslederen skal erklære partiet remis hvis hun/han anser at sluttstillingen ikke kan vinnes på normal måte, eller at motstanderen ikke gjorde tilstrekkelige forsøk på å vinne på normal måte.
III.5.3
 Hvis turneringslederen har avvist kravet, skal motstanderen tildeles to minutter ekstra betenkningstid.

III.6 Følgende gjelder når en turneringsleder ikke er tilgjengelig:

III.6.1 En spiller kan kreve remis når hun/han har mindre enn to minutter igjen på klokken og før klaffen har falt. Dette avslutter partiet.
Hun/han kan kreve remis med følgende begrunnelser:

III.6.1.1 Motstanderen kan ikke vinne på normal måte, og/eller

III.6.1.2 motstanderen har ikke gjort forsøk på å vinne på normal måte.

Ved III.6.1.1 må spilleren notere stillingen ved avslutning av partiet, og motstanderen må bekrefte den.
Ved III.6.1.2 må spilleren notere stillingen ved avslutning av partiet og legge ved et oppdatert noteringsskjema. Motstanderen må bekrefte både noteringsskjemaet og sluttstillingen.

III.6.2 Remiskravet skal legges fram for den ansvarlige turneringsleder.

Reglement for lagkapteiner

I NSFs lagturneringer skal hvert lag utpeke en lagkaptein. Kapteinen er talsmann for og representerer sitt lag overfor arrangør, turneringsleder og andre lag, og plikter å kjenne de regler som gjelder i den aktuelle turnering.

Lagkapteinen har primært en administrativ rolle. Alt etter turneringens regler skal kapteinen overholde plikter som f.eks. å levere skriftlig lagoppstilling innen en fastsatt tidsfrist, rapportere kampresultatet til turneringslederen osv.

Lagkapteinen har anledning til å anbefale spillere på sitt lag å akseptere, avslå eller tilby remis, samt å gi opp. Han må begrense seg til svært korte meldinger til spilleren, basert på situasjonen i lagkampen.

Han kan si til spilleren «tilby remis», «ta imot remis», eller «gi opp partiet». For eksempel, dersom en spiller spør om han bør akseptere et remistilbud eller tilby remis, skal lagkapteinen si «ja» eller «nei» eller ”du bestemmer selv”. Andre svar, for eksempel ”prøv litt til”, er ikke tillatt. Lagkapteinen skal gi sitt svar uten opphold, etter et raskt blikk på stillingen.

Lagkapteinen skal avholde seg fra enhver innblanding i pågående partier. Han har forbud mot å uttale seg om partistillingen, og liksom spillerne skal han ikke rådføre seg med noen annen person om situasjonen i partiet.

Selv om det i en lagkamp vil finnes en lagånd som strekker seg utover spillernes individuelle partiresultat, er et sjakkparti primært et oppgjør mellom to spillere. Følgelig har spilleren sjøl det siste ordet når det gjelder hans eget parti. Lagkapteinens ord bør veie tungt i spillerens beslutning, men like fullt er ikke spilleren tvunget til å følge hans råd. Av samme grunn kan ikke lagkapteinen opptre på en spillers vegne uten spillerens samtykke.

Det understrekes at det ikke er tillatt for en lagkaptein å tilby eller avtale remis på ett eller flere bord i en kamp. En lagkaptein kan anbefale en eller flere av sine spillere å tilby remis, men enhver forutgående kommunikasjon med det andre lag om remistilbudet er streng forbudt. All kommunikasjon mellom lagkapteiner under en kamp skal skje i turneringsleders påhør.

Epilog 1. Disse bestemmelsene håndheves av turneringslederen som en del av FIDE Tournament Rules. Turneringslederen kan reagere på brudd på bestemmelsene med henvisning til FIDEs regler for sjakk og/eller de straffetiltak nevnt i FIDE Tournament Rules C.06.V. Disse inkluderer advarsler, tidsstraff på egen eller motstanders klokke, annullering av parti, tapt parti, utvisning av spillere eller lag fra turnering, og bortvisning fra spillelokalet.

Epilog 2. I nasjonale turneringer innenfor NSF gjelder dessuten følgende bestemmelse: En beskjed som er gitt til lagkapteinen fra arrangør eller turneringsleder skal ordinært betraktes som gitt til hver enkelt av lagets spillere.